Kategorie

TOP PRODUKTY

Obecné obchodní podmínky KVANT Brno s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností KVANT Brno s.r.o, IČO 09886761 se sídlem Veveří 461/14, 602 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 121469 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím na straně druhé, a jsou platné pouze pro internetový obchod skola.kvant.cz (dále jen „kupující“). Kupujícím se rozumí buď právnická osoba, organizace, fyzická osoba-podnikatel (subjekt, který uvede ve své objednávce platné IČ) nebo spotřebitel (fyzická osoba).

Objednávání zboží nebo služby a uzavření kupní smlouvy

Kupující si zboží nebo službu může objednávat:

 1. online na stránce www.skola.kvant.cz
 2. mailem na adrese: kvant@kvant.cz

Po přijetí objednávky ji prodávající zaeviduje v systému. Nejpozději do 3 dnů bude kupujícímu zasláno potvrzení přijaté objednávky, které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady na doručení (poštovné), způsob platby, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží/služby, adresu dodání (pokud se liší od adresy kupujícího), údaje o prodávajícím, případně další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Pokud do 3 dnů od objednání zboží/služby kupující neobdrží potvrzení objednávky, je nutné, aby kupující kontaktoval prodávajícího e-mailem na: kvant@kvant.cz nebo telefonicky na: 603 565 575.

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinných údajů: přesného názvu zboží, počtu objednaných kusů, fakturační adresy s platným IČ a DIČ, adresy doručení s uvedenou kontaktní osobou a telefonním číslem.

Kupující je povinen si před odesláním objednávky zkontrolovat správnost údajů. Po odeslání objednávky fakturační údaje kupujícího lze změnit jen po vzájemné dohodě. Objednáním zboží/služby dává kupující souhlas s obchodními podmínkami společnosti KVANT Brno s.r.o.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží/služby, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

Dodání a převzetí zboží nebo služby

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá předmět plnění kupní smlouvy včetně souvisejících dokladů a dokumentů a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo v souladu se smlouvou. Kupující se zavazuje, že předmět plnění převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu plnění kupní smlouvy, a proto se kupující stane jeho vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.

Možnosti a cena přepravy

Není-li uvedeno, jak má být zboží zabaleno, prodávající zboží zabalí podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

Prodávající předá zboží kupujícímu dle zvoleného způsobu doručení. Kupující má na výběr z těchto možností:

 1. Přepravní společnost - cena běžné přepravy je účtována ve výši 270 CZK s DPH. V případě nestandardní přepravy (je-li zboží křehké nebo těžké nebo nadrozměrné) je cena dopravy určena na základě individuální kalkulace a kupujícímu oznámena při potvrzení objednávky
 2. Osobní odběr – kupující si dohodne s prodávajícím termín převzetí zboží. Za osobní odběr si prodávající neúčtuje žádný poplatek za dopravu. Adresa pro osobní odběr: KVANT Brno s.r.o, Veveří 461/14, 602 00 Brno

Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné doručovatelem (Česká pošta, kurýr) nebo nesprávně udanou adresou kupujícího.

Manipulační poplatek

Při objednávkách, jejichž hodnota nepřesahuje 500 CZK včetně DPH, účtuje prodávající kupujícímu manipulační poplatek ve výši 120 CZK včetně DPH.

Dodací lhůta

Zboží, které je skladem, expeduje prodávající dle kapacitních možností v co nejkratší době a běžně je doručeno do 5 pracovních dnů. U zboží, které není skladem, je termín dodávky nebo odběru zboží, není-li dohodnuto jinak, běžně do 30 dnů od data potvrzení objednávky. U některých výrobků může být dodací lhůta delší, jde-li o zakázkovou nebo sezónní výrobu nebo z důvodu prodloužení běžných dodacích termínů od výrobců koncem roku. O této skutečnosti prodávající informuje kupujícího, který písemně potvrdí souhlas s prodlouženou dodací lhůtou.

Převzetí zboží

Při přebírání zboží od přepravce nebo doručitele je kupující povinen zkontrolovat stav a obsah zásilky (obal a zboží). Zjistí-li při přebírání kupující poškození obalu, je nutné, aby kupující zkontroloval ihned obsah zásilky a v případě poškození nebo nekompletnosti obsahu zásilky pořídil písemný záznam podepsaný přepravcem nebo doručitelem. V případě, že kupující zjistí poškození až později, kontaktuje prodávajícího telefonicky nebo elektronickou poštou. Ve zmíněném případě však přepravní společnost nemusí reklamaci uznat.

Provozní doba

Internetové objednávky přijímá prodávající každý den v kteroukoli hodinu. Po doručení objednávky ji prodávající zaeviduje v systému. Nejpozději do 3 dnů pošle prodávající kupujícímu potvrzení přijaté objednávky. Pokud do 3 dnů neobdrží kupující písemné potvrzení objednávky, ani se s ním prodávající jinak nezkontaktuje, informuje se kupující o stavu své objednávky telefonicky na čísle 603 565 575 nebo elektronickou poštou.

Pro osobní odběr je nutná dohoda prodávajícího s kupujícím o době převzetí zboží.

V případě výpadku informačního systému, elektrické energie nebo jiných potíží nenese prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Ceny

Všechny ceny na stránce www.skola.kvant.cz jsou uváděny včetně DPH. Ceny uvedené v katalogu jsou vždy platné k termínu vydání katalogu a prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího písemného oznámení. V případě zákonem stanovené změny sazby DPH, celních sazeb, případně změn cen výrobce nebo změny kurzu měny výrobce si prodávající vyhrazujeme právo změny cen. Aktuální ceny budou vždy oznámeny v potvrzení přijaté objednávky.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné při přímé objednávce pro koncového uživatele – právnickou osobu, organizaci, fyzickou osobu-podnikatele nebo spotřebitele. Pro účely projektových kalkulací doporučujeme navýšení ceny o 10procentní projektovou rezervu.

Standardní způsob platby je převodem na účet prodávajícího, kupující si může zvolit také platbu v hotovosti nebo na dobírku. Celková cena se vypočítá jako cena za zboží + přepravní náklady + manipulační náklady (je-li výše objednávky nižší než 500 CZK). Výši přepravních nákladů prodávající předem oznámí kupujícímu.

Akciové ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy s kupujícím, který je právnická osoba, organizace nebo fyzická osoba-podnikatel

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je právnická osoba, organizace nebo fyzická osoba-podnikatel je možné v případech, které stanoví Obchodní zákoník, a to pouze písemnou vzájemnou dohodou smluvních stran.

Dojde-li k dohodě o odstoupení od kupní smlouvy, tak kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bezodkladně, a to na vlastní náklady. Prodávající si vyhrazuje právo po přijetí zboží a zhodnocení jeho stavu účtovat kupujícímu (jako kompenzaci) případné další vzniklé náklady, které jsou nutně vynaloženy pro znovuuvedení zboží do prodeje. Prodávající je dále oprávněn účtovat kupujícímu storno poplatek do výše prokazatelných nákladů vynaložených v souvislosti s pořízením objednaného zboží či služby.

Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část v dohodnuté lhůtě při vynaložení maximálního úsilí, a to z důvodů např., že zboží se již nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo dodavatele, z důvodů vyšší moci apod., může objednávku stornovat , o čem kupujícího uvědomí e-mailem. Prodávající má také právo objednávku zrušit, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící informace, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonní kontakt, IČO a pod.

Odstoupení od smlouvy s kupujícím, který je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží od dopravce nebo osobního vyzvednutí v prostorách výdejního místa prodávajícího nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby bylo prodávajícímu v uvedené lhůtě odesláno oznámení o odstoupení od smlouvy - buď dopisní nebo elektronickou formou. Za tímto účelem může kupující použít formulář pro odstoupení od smlouvy, nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy, které může být zasláno i e-mailem. Využije-li kupující možnost odstoupit od smlouvy prostřednictvím zaslání e-mailu, prodávající přijetí odstoupení od smlouvy neprodleně potvrdí kupujícímu e-mailem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží nebo služby, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud spotřebitel odstoupil od smlouvy, ruší se od začátku veškerá ujednání související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil.

Adresa na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy:

KVANT Brno s r.o.
Veveří 461/14
602 00 Brno

Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat nebo osobně předat zboží prodávajícímu. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel veškeré náklady na vrácení zboží. Zboží musí být nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním balení, s kompletní dokumentací.

Platbu kupujícímu spotřebiteli za vrácené zboží realizuje prodávající nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platbu za zboží před tím, než mu je zboží doručeno, nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně sjednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv o:

 • poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 • prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 • poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě,
 • platba předem bankovním převodem,
 • platba na dobírku – při přebírání zboží od přepravní společnosti
 • platba na fakturu - platí pouze pro školy, státní organizace a zákazníky s ověřeným platným IČO, kteří již v minulosti realizovali nákup na stránce www.skola.kvant.cz a nejsou v prodlení s platbou závazků vůči prodávajícímu. Při prvním nákupu se vyžaduje platba předem nebo při převzetí zboží.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

Záruční podmínky

Na zboží prodávané pro právnickou osobu, organizaci, fyzickou osobu – podnikatele (subjekt, který uvede ve své objednávce platné IČO) jsou poskytovány zákonem stanovené záruční podmínky. Na zboží prodávané spotřebiteli je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno na obalu zboží datum spotřeby.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Bližší informace naleznete v sekci Reklamační řád.


Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!